Pakiety członkowskie

Rada zrzesza organizacje i stowarzyszenia branżowe, działające w przemyśle spotkań i wydarzeń.

Poznaj zasady członkostwa i dowiedz się jak dołączyć do naszego grona, aby wzmocnić reprezentację branżową naszego środowiska.

Członek zwyczajny

Uprawnienia:

1. Prawo do głosowania we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Rady,
2. Prawo do wybierania i bycia wybieranych do władz Rady,
3. Prawo do uczestniczenia we wszystkich projektach i spotkaniach Rady,
4. Prawo do budowania relacji biznesowych ze wszystkimi członkami Rady,
5. Prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady

Obowiązki:

  1. Czynny udział w pracach Rady,
  2. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Radę,
  3. Współpraca z innymi członkami Rady na zasadach partnerskich,
  4. Wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń niezbędnych i pomocnych w opracowywaniu propozycji konkretnych rozwiązań, które będą̨ następnie przedkładane administracji państwowej
  5. Gotowość do dialogu i współpracy z Radą Ministrów / Prezydentem / Sejmem i Senatem RP, a także ze wszystkimi stronami sceny politycznej, w zakresie zgłaszania i wdrażania rozwiązań dla naszego przemysłu,
  6. Terminowe opłacanie składek członkowskich Rady

Członek współpracujący

Członkiem współpracującym może zostać organizacja, która zrzesza osoby i przedsiębiorców spoza sektora przemysłu spotkań i wydarzeń, a deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów Rady.

Członek współpracujący korzysta z praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego w sprawach dotyczących funkcjonowania Rady.

Jeśli Państwa organizacji zależy na budowaniu mocnego głosu branżowego w dyskursie publicznym i rządowym, wywieraniu wpływu na kształt i kierunki rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce – prosimy o kontakt!

Zainteresowanym kandydatom na członków prześlemy dokumenty aplikacyjne i szczegółowe zasady przyjęcia w poczet członków Rady.

BUDOWA DIALOGU NA SZCZEBLU RZĄDOWYM

+ Lobbying postulatów sektorowych przy wspólnym stole ze stroną rządową
+ Budowanie wśród decydentów świadomości i wiedzy o wadze przemysłu
+ Public Affairs, negocjacje z grupami wpływu

JEDEN GŁOS W WAŻNYCH SPRAWACH

+ Nagłaśnianie problemów branżowych
+ Wspólne akcje medialne i społeczne
+ Patronaty w ważnych wydarzeniach dla przemysłu
+ Social Media, Live’y
+ Budowanie marki własnej przemysłu

PARTNERSTWO BRANŻOWE

+ Wypracowanie wspólnych standardów i etyki dla przemysłu spotkań i wydarzeń
+ Współpraca z partnerami instytucjonalnymi np. LEWIATAN, Pracodawcy RP, Rzecznik MŚP,PFR
+ Integracja środowiskowa
+ Research rozwiązań branżowych na świecie – nawiązywanie partnerskiej współpracy poza Polską​

BRANŻOWA WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

+ Branżowe think-tanki
+ Spotkania eksperckie i konsultacje branżowe
+ Badania rynku wśród reprezentatywnej grupy członków
+ Konsultacje prawne i szkolenia