Baza wiedzy

Wybierz literę Alfabetu

A C D E F I K L M O P R T U W

POJĘCIA NA LITERĘ

A

Agent turystyczny to przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki.

POJĘCIA NA LITERĘ

C

Convention Bureau to organizacja albo wydzielona komórka w strukturze  administracji regionalnej lub miejskiej, której rolą jest promowanie określonego miejsca docelowego (kraju, regionu, miasta) w celu zwiększenia liczby turystów biznesowych, w szczególności ich udziału w kongresach, konferencjach i targach. CB kreuje wizerunek miasta- regionu  jako miejsca spotkań i wydarzeń, pełni funkcję jego agenta biznesowego na globalnym rynku spotkań, współpracuje z organizatorami spotkań oraz koordynuje współpracę biznesu z sektorem publicznym w regionie.

POJĘCIA NA LITERĘ

D

Destination Management Company – profesjonalna firma usługowa posiadająca szeroką lokalną wiedzę i zasoby, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji wydarzeń, działań, wycieczek, transportu i logistyki. Nazwę tę stosuje się  do  Agencji działających w obszarze turystyki przyjazdowej do Polski.

POJĘCIA NA LITERĘ

E

Event – Najprościej mówiąc: event w języku angielskim znaczy „wydarzenie”. W rozumieniu branży eventowej – jest to wydarzenie zaplanowane i zorganizowane pod kątem ściśle określonego celu. Ten cel determinuje rodzaj wydarzenia, uczestników, miejsce, czas i niezbędne środki. Event jest narzędziem do osiągnięcia zamierzonego celu. Eventy można podzielić na wiele kategorii. Gdy jako kryterium przyjmiemy rodzaj wydarzenia mówimy o eventach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, przygodowych, wyjazdowych, ugoszczeniowych (tzw. hospitality)… Jeśli przyjąć jako kryterium cel eventu – wydarzenie może integrować, motywować (eventy korporacyjne), propagować idee (eventy społeczne, publiczne), edukować (konferencje, szkolenia) lub kształtować wizerunek marki (marketing events).

POJĘCIA NA LITERĘ

F

Festiwal muzyczny – wydarzenie kulturalne, zazwyczaj kilkudniowe, będące cyklem koncertów i towarzyszących im wydarzeń o tematyce kulturalnej i rozrywkowej. Festiwale często charakteryzuje także znaczenie społeczne ze względu na budowanie poczucia wspólnoty wokół ulubionych artystów lub wartości.

POJĘCIA NA LITERĘ

I

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji (np. rezerwacja lotu i zakwaterowania w hotelu).

Incentive travel to zbiór działań i narzędzi komunikacji marketingowej o charakterze motywacyjnym, zwieńczony nagrodą w postaci podróży. Głównymi celami programu jest wsparcie sprzedaży, wzmocnienie relacji, a w dłuższej perspektywie budowa lojalności. Każda podróż incentive travel posiada swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu. Jej cechami charakterystycznymi są: prawidłowy wybór kierunku dopasowany do grupy docelowej oraz postawionych celów, szczegółowe planowanie, wysoki poziom dbałości o bezpieczeństwo uczestników, kompleksowa obsługa podróży na każdym etapie jej trwania.

POJĘCIA NA LITERĘ

K

Koncert – wydarzenie kulturalne, podczas którego artysta lub zespół artystów publicznie wykonuje utwory muzyczne dla publiczności, która słucha wykonania w miejscu do tego przeznaczonym lub online.

Kongres – zebranie znacznej liczby uczestników (kilkaset do kilku tysięcy), należących do danej organizacji lub przez nią zaproszonych, często mające rozbudowany program i bogatą oprawę. Kongres stanowi środek realizacji celów i zadań tej organizacji.

Konferencja – spotkanie, w którym uczestnicy zbierają się ze względu na przedmiot obrad, jak i możliwe rezultaty; konferencje nie muszą odbywać się regularnie.

POJĘCIA NA LITERĘ

L

„Legacy” / „positive impact” w przemyśle spotkań odnoszą się do misji organizacji odpowiedzialnej za wydarzenie i wizji destynacji, w której je organizujemy. „Impactu” nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście wpływu ekonomicznego wydarzenia, ale szerzej, jako efekty organizacji wydarzenia, zmieniające świat oraz destynację, w której ma miejsce wydarzenie, zmieniające podejście decydentów, a także inspirujące lokalne społeczności w niemal każdej dziedzinie ludzkiej działalności.

POJĘCIA NA LITERĘ

M

MICE – Meetings, Incentives , Conferences, Events

Meeting Professional Planner – osoba, która planuje i realizuje spotkania, konferencje, kongresy w danym miejscu. Zajmuje się m.in. organizacją wycieczek, planowaniem i zarządzaniem spotkań w tym miejscu; planowaniem i prowadzeniem imprez towarzyszących.

POJĘCIA NA LITERĘ

O

Organizator turystyki to przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub razem z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu.

POJĘCIA NA LITERĘ

P

Podróż służbowa – podróż, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy w ramach wykonywanej pracy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy.  Podróż służbowa związana jest z delegacją pracownika do wykonania pewnego zadania.

Powiązane usługi turystyczne to niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych.

Professsional Congress Organizer  (profesjonalny organizator kongresów) – jest firmą specjalizującą się w organizacji kongresów, konferencji, seminariów i podobnych wydarzeń oraz zarządzaniu nimi w imieniu klienta.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich  to projekt, którego celem jest wsparcie w pozyskiwaniu kongresów i wydarzeń do naszego kraju osób, posiadających wiedzę, renomę i autorytet w swojej dziedzinie oraz angażujących się w działalność międzynarodowych organizacji. Osoby te  otrzymują  tytuł honorowy Ambasador Kongresów Polskich przyznawany przez Kapitułę Programu AKP.

Przedsiębiorca turystyczny – organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo inny podmiot prowadzący odpłatną działalność turystyczną.

POJĘCIA NA LITERĘ

R

ROT i LOT  – regionalne i lokalne organizacje turystyczne  działające w formie stowarzyszeń, to organizacje współpracy samorządu terytorialnego – zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego lub gminnego –  i lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji. W szczególności zaś kreowania  i promocji lokalnych produktów turystycznych.

POJĘCIA NA LITERĘ

T

Targi – wydarzenie gospodarcze, społeczne i kulturowe, służące rozwojowi przedsiębiorstw, pro­mocji gospodarczej towarów i usług oraz bezpośred­nim relacjom międzyludzkim w biznesie; targi mają bezpośredni związek z rozwojem otwartej i zróżnico­wanej gospodarki, pełnią ważną rolę w rozwoju regio­nów i kraju. Targi są miejscem bezpośrednich spo­tkań, odbywanych w ramach zorganizowanego rynku, regularnie, w ustalonym miejscu, w z góry określonym terminie początkowym oraz o ściśle określonym cza­sie trwania; uczestnikami targów są wystawcy i zwie­dzający. Zadaniem targów jest umożliwienie wszyst­kim uczestnikom zaprezentowania wzorów produk­tów, towarów lub usług celem ich promocji oraz dokonania trans­akcji handlowych w przyszłości.

Tłumaczenie konsekutywne – podczas tłumaczenia konsekutywnego mówca i tłumacz zabierają głos kolejno. Mówca wygłasza fragment wystąpienia, po czym przerywa, a głos zabiera tłumacz, który przekazuje treść wygłoszonego fragmentu. Profesjonalni tłumacze korzystają z systemu notacji, który pozwala im zapamiętać i przełożyć wypowiedź o długości do 6 minut. Nie wymaga dodatkowego sprzętu (poza mikrofonem na statywie dla tłumacza), ponieważ autor wystąpienia i tłumacz nie mówią jednocześnie, ale wydłuża czas trwania każdego wystąpienia.

Tłumaczenie symultaniczne – nazywane też kabinowym – tłumacze pracują w specjalnych dźwiękoszczelnych kabinach. Wykonywane jest zawsze przez co najmniej dwóch tłumaczy, którzy płynnie zmieniają się co jakiś czas (z reguły co 20-30 minut); dzięki temu nie ma żadnych przerw w tłumaczeniu, a odpoczywający na zmianę tłumacze mogą zapewnić najwyższą jakość przekładu. Podczas tłumaczenia symultanicznego mówca mówi do mikrofonu, tłumacz słyszy mówcę w słuchawkach i przekłada od razu na język tłumaczenia (z niewielkim przesunięciem czasowym). Uczestnicy spotkania, którzy korzystają ze specjalnych odbiorników przekładu, nastawiają je na właściwy kanał i słyszą w słuchawkach tłumaczenie. Dzięki temu mogą uczestniczyć w przebiegu obrad „w czasie rzeczywistym”.

Tłumaczenie zdalne (RSI) – Tłumaczenie ustne (symultaniczne lub konsekutywne), podczas realizacji którego mówcy, publiczność i tłumacze znajdują się w różnych lokalizacjach. Najczęściej korzysta się z niego, gdy okoliczności nie pozwalają na spotkanie wszystkich uczestników wydarzenia w jednym miejscu. Tłumaczenie zdalne (RSI – remote simultaneous interpreting) może odbywać się m.in. za pośrednictwem niektórych platform do spotkań online, a tłumaczenia jakość zależy od wielu czynników technicznych, z których wiele jest poza kontrolą tłumaczy.

Możliwych jest wiele rozwiązań i kombinacji RSI, w tym hybrydowych, które z pomocą tłumaczy można dopasować do charakteru spotkania i oczekiwań organizatorów.

Turystyka biznesowa–  podróże odbywane przez pracowników oraz inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i wystawach. Jest to forma ruchu turystycznego, na którą składają się podróże o charakterze zawodowym, w trakcie których osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych usług turystycznych, a w wolnym czasie zaspakajają potrzeby rozrywki, wypoczynku, poznania, korzystając z bazy turystycznej. Jest to połączenie w ramach turystyki biznesowej celu biznesowego z pozostałymi celami, takimi jak: zabawa, rozrywka, wypoczynek relaks.

POJĘCIA NA LITERĘ

U

Usługa turystyczna to np. przewóz pasażerów, ich czasowe zakwaterowanie, wynajem pojazdów oraz wszystkie inne usługi świadczone podróżnym.

POJĘCIA NA LITERĘ

W

Wynajem krótkoterminowy – potoczna nazwa usługi zakwaterowania świadczonej w systemie “jeden obiekt to jedna rezerwacja” w apartamentach, domach itp. (zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich (…) jest to usługa hotelarska).